3.9. Afbakening met productaansprakelijkheid

 

Op het hierboven uiteengezette stelsel van artikel 6:173 lid 1 maakt lid 2 een uitzondering voor – kort gezegd – schade die wordt veroorzaakt door een gebrek als bedoeld inzake productaansprakelijkheid van artikel 6:185 BW en verder.
Artikel 6:185 BW vestigt een risico-aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door een gebrek in een product. Hierbij is te verstaan onder product: elke roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede electriciteit, en onder gebrek: de situatie dat een product niet de veiligheid biedt die men daarvan, alle omstandigheden in aanmerking genomen, mag verwachten. Onder schade wordt verstaan de schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel en door beschadiging of vernietiging van andere zaken dan het gebrekkige product die hoofdzakelijk in de privé-sfeer worden gebruikt. Op de aansprakelijkheid van de producent geldt voorts een aantal uitzonderingen (zie artikel 6:185 lid 1 BW), bijv. voor de zogenaamde ontwikkelingsschade en voor het geval dat aannemelijk is dat het gebrek niet bestond op het tijdstip waarop de producent het product in het verkeer heeft gebracht.
Lid 2 van artikel 6:173 BW nu berust enerzijds op het uitgangspunt dat het opleggen van dubbele risico-aansprakelijkheid dient te worden vermeden, zodat de bezitter niet aansprakelijk moet zijn naast degene die het product heeft geproduceerd. Anderzijds heeft de wetgever het in beginsel onredelijk geoordeeld de bezitter van een gebrekkig product aansprakelijk te stellen in de gevallen waarin het regime van artikel 6:185 BW e.v. aansprakelijkheid van de producent niet aanvaardt.
De gedachte is dus deze, dat wanneer de producent ondanks zijn verantwoordelijkheid voor het op de markt brengen van een gebrekkig product niet aansprakelijk is, de bezitter of gebruiker ook niet aansprakelijk hoort te zijn (waarbij bedacht moet worden dat hij, zo hij wél uit artikel 6:173 BW zou kunnen worden aangesproken, ook geen regres op de producent zou kunnen uitoefenen). Op dit laatstvermelde uitgangspunt maakt artikel 6:173 lid 2 BW uitzonderingen. Alleen in deze twee gevallen kan de bezitter of gebruiker aansprakelijk zijn, ondanks dat de producent niet aansprakelijk is.
 

     
Zoek :