1.1. Arbeidsinspectie

 

De Arbeidsinspectie (AI) controleert de naleving van de Arbowet en de daaraan gekoppelde regelgeving. De Arbowet verplicht werkgevers om ernstige arbeidsongevallen direct, maar in ieder geval binnen 24 uur te melden aan de AI.

 

Arbeidsongeval: het ongeval vindt plaats bij of als gevolg van werkzaamheden.

 

Ernstig arbeidsongeval: als iemand aan de gevolgen van het ongeval overlijdt of ernstig li-chamelijk of geestelijk letsel oploopt.

 

Ernstig letsel:
- als een slachtoffer schade aan de gezondheid heeft opgelopen en binnen 24 uur moet worden opgenomen in het ziekenhuis; ter behandeling of observatie;
- wanneer de schade aan de gezondheid (vermoedelijk) van blijvende aard is, zoals am-putaties e.d.

 

Melding:
De werkgever moet een ernstig arbeidsongeval direct telefonisch melden aan de AI. Dit moet gebeuren bij het kantoor in het gebied waar het ongeval is gebeurd. Daarnaast moet de mel-ding zo snel mogelijk ook schriftelijk worden bevestigd. De werkgever ontvangt een bevesti-ging van de melding.
Bij de melding wordt alle relevante informatie geregistreerd en op basis hiervan wordt geke-ken of nader onderzoek plaats zal vinden.

  • zo niet, dan wordt de werkgever daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht;
  • zo ja, dan gebeurt dit zo snel mogelijk, omdat het van belang is dat de situatie ter plaat-se zoveel mogelijk ongewijzigd blijft.

De AI stelt in ieder geval een onderzoek in als er sprake of een vermoeden is van een ernstig ongeval. Ook kan de AI op andere gronden een onderzoek instellen, bijvoorbeeld als het ver-moeden bestaat dat het ongeval het gevolg is van overtreding van wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zal het nodig zijn alle betrokkenen te horen en de werkgever is verplicht mee te werken aan het onderzoek.

 

Doel:

  • het vaststellen van de toedracht en de oorzaken van het ongeval;
  • nagaan of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en eventuele overtre-dingen van wet- en regelgeving;
  • het – waar nodig – door de werkgever laten nemen van maatregelen om de acute ge-vaarssituatie op te heffen, te beveiligen of af te schermen, om eventuele herhaling te voorkomen.

 

Rapporten:
1. Ongevalsboeterapport: wanneer vaststaat dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en overtreding van de wettelijke regels en er sprake is van ernstig letsel.
2. Proces-verbaal: wanneer de inspecteur van mening is dat er sprake is van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling. Het pv wordt dan aangezegd en opgemaakt.
3. Ongevalsrapport: als de AI tijdens het onderzoek geen overtreding van wettelijke re-gels kan vaststellen.
De AI streeft ernaar om onderzoeken in ieder geval binnen 12 weken af te ronden. Wanneer er tijdens het onderzoek nog andere overtredingen worden aangetoond, zal daar ook tegen worden opgetreden.

 

Gevolg niet nakomen meldingsplicht:
Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval kan een hoge boete worden opgelegd (maximaal € 4500,- ). Terzake van het niet, of niet direct melden van meldings-plichtige ongevallen wordt altijd een boeterapport opgemaakt. De beslissing tot het daadwer-kelijk opleggen van de boete of het lager beboeten ligt bij de afdeling Bestuurlijke Boete.

 

Er zijn echter twee uitzonderingen op dit regime:

 

  1. Het voorschrift om onverwijld te melden is gegeven in het belang van het ongevalson-derzoek. De gedachte daarbij is dat door het verstrijken van tijd een deugdelijk onder-zoek naar het ongeval en de ongevalsoorzaken kan worden bemoeilijkt. Indien het on-geval later dan 24 uur na het plaatsvinden ervan wordt gemeld door de werkgever zelf, en het ongevalsonderzoek is daardoor naar het oordeel van de inspecteur niet belem-merd, dan is er in feite sprake van een situatie waarin aan de bedoeling van het voor-schrift en het belang dat er mee gediend wordt geen geweld is aangedaan. Een juiste wetstoepassing brengt dan met zich mee dat de inspecteur afziet van het ten laste leggen van de overtreding van de meldingsplicht.
  2. Indien pas na enige tijd blijvend letsel optreedt, en dit wordt niet door de werkgever gemeld, dan wordt geen boeterapport opgemaakt voor het niet melden. De onverwijlde melding is bedoeld om de AI in staat te stellen om de situatie waaronder een ongeval heeft plaatsgevonden te onderzoeken. Dit is bij zich later openbarend letsel niet aan de orde.

In het arrest Özturk/Merksteijn heeft de Hoge Raad bepaald dat het enkele feit dat een on-gevalsrapportage van de AI ontbrak, niet mee bracht dat de werkgever niet had voldaan aan zijn stelplicht ter zake van het nakomen van zijn zorgplicht. De werkgever dient te bewijzen dat hij zijn zorgverplichting is nagekomen. De werkgever kan ook op andere wijze dan door het overleggen van een ongevalsrapportage aan zijn bewijslast voldoen. Als een werkgever geen ongevalsrapportage had laten opmaken en op grond daarvan geconcludeerd zou worden dat hij niet geslaagd is in zijn bewijslast, wordt de werkgever tekortgedaan in zijn recht be-wijs te leveren door alle middelen, als bepaald in artikel 179 Rv.
 

     
Zoek :