6.5 Bedrijfsmatig bezitten van dieren

 

Worden de dieren gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die dit bedrijf uitoefent. Ook hier is het maken van winst niet vereist. Het bedrijfsmatig bewaren of vervoeren van dieren valt niet onder het ‘gebruiken’ in de zin van artikel 6:181 BW. Een houder van een dierenpensioen of dierenasiel is niet aansprakelijk ex artikel 6:179 jo. artikel 6:181 BW. Een veehouder kan wel worden gezien als een bedrijfsmatige bezitter van dieren. Zijn aansprakelijkheid rust dan op artikel 6:181 BW.
Indien de dieren aan een ander bedrijf ter beschikking worden gesteld en ze in de uitoefening daarvan worden gebruikt, dan is dit laatste bedrijf aansprakelijk (artikel 6:181 lid 2 BW) .
 

     
Zoek :