4.4.2. Begrafeniskosten

 

Wat betreft de omvang van de schade kan uit de parlementaire geschiedenis worden afgeleid dat het gaat om, gezien de omstandigheden waarin de overledene leefde, in redelijkheid gemaakte kosten. Indien aangeknoopt wordt bij de regeling onder het oude recht, komen in ieder geval de “kale” begrafeniskosten (kist, rouwauto, dienst, begrafenisondernemer) en de bijkomende kosten in verband met kaarten, advertenties, bloemen, koffie en dankberichten en dergelijke voor vergoeding in aanmerking.
Denkbaar is dat onder het huidige recht meer kosten voor vergoeding in aanmerking komen dan onder de oude regeling, waarbij met name gedacht dient te worden aan de situatie dat, in verband met de levensovertuiging van de overledene, de begrafeniskosten zeer hoog kunnen uitvallen, mede door allerlei bijkomende kosten.
Voorwaarde blijft dat de kosten ook in omvang in overeenstemming zijn met de omstandigheden zijn van de overledene. Er dient daarbij gekeken worden naar de financiële en maatschappelijke omstandigheden.
 

     
Zoek :