7.3. Belastingvoordelen

 

Uitgangspunt bij de afwikkeling van personenschade is dat de netto te ontvangen schadevergoeding gelijk dient te zijn aan de netto geleden schade. Bij het vaststellen van de verschuldigde schadevergoeding moet rekening worden gehouden met de eventueel daaruit voortvloeiende belastingvoordelen. Belastingvoordeel dat voor verrekening in aanmerking zou kunnen komen doet zich dan niet voor, althans, -anders gezegd- belastingeffecten worden in aanmerking genomen bij de vaststelling van de omvang en bij de vergoeding van de schade. Er doen zich dan geen vragen van voordeelstoerekening.

Bij de vaststelling van de schadevergoeding moet rekening worden gehouden met een belastingvoordeel voor zover dat redelijk is .
Naar gelang van de aard van de schade dienen bij de vaststelling van de schadevergoeding fiscale voor- en nadelen in onderling verband te worden bezien en in rekening gebracht .
 

     
Zoek :