4.1. Beperkingen

 

De wettelijke regeling houdt in dat niet iedereen die door de dood van een ander schade lijdt, die schade op de aansprakelijke persoon kan verhalen. Voorts kan niet alle door de dood van die ander geleden schade volledig worden verhaald. Art. 108 houdt beperkingen in, en wel naar:
a. de kring van rechthebbenden
b. schadesoort
c. de schadeomvang
De grondslag voor de schadevergoedingsaanspraak is gelegen in de aansprakelijkheid jegens de overledene. De aansprakelijke kan echter ook jegens anderen onrechtmatig hebben gehandeld of wanprestatie hebben gepleegd. De vergoedingsaanspraak is dan elders in de wet geregeld, bijvoorbeeld in artikel 6:107 BW.
 

     
Zoek :