6.1.3 Beroepsziekten (omkeringsregel)

 

Wanneer het voor de werknemer moeilijk is om het causale verband tussen zijn schade en de werkzaamheden aan te tonen, zoals dat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij beroepsziekten die geleidelijk ontstaan, kan hij er baat bij hebben eerst te zorgen dat de tekortkoming van de werkgever komt vast te staan, omdat de rechter hem dan tegemoet kan komen in het bewijs terzake van het causaal verband tussen de tekortkoming en de schade . Het gaat hier om een toepassing van de zogenaamde omkeringsregel bij het bewijs van causaal verband. Dit houdt in dat wanneer vaststaat dat de zorgplicht is geschonden de werkgever alleen aan zijn aansprakelijkheid kan ontkomen als hij aantoont dat naleving van de zorgplicht de schade niet had kunnen voorkomen.

 

Volgens de Hoge Raad is in ten minste drie algemene gevallen geen plaats voor toepassing van de omkeringsregel:

  1. indien de toedracht van het ongeval niet is komen vast te staan ;
  2. indien niet aannemelijk is (gemaakt) dat de gestelde schade het gevolg is van de onrechtmatige daad ;
  3. indien een arts zijn informatieplicht schendt: deze plicht, die inhoudt dat de arts zijn patiënt vóór een medische behandeling inlicht over de risico's van de voorgestelde behandeling, strekt er niet toe om de patiënt te beschermen tegen deze risico's maar om de patiënt in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen of hij toestemming voor deze behandeling zal geven; het optreden van schade doordat bedoelde risico's optreden, kan dan ook niet worden aangemerkt als verwezenlijking van het risico dat door het tekortschieten door de arts in de nakoming van zijn informatieplicht in het leven is geroepen .

Buiten de moeilijkheid bij beroepsziekten m.b.t. het causale verband kennen we ook de moeilijkheid van het multicausale karakter. In de volgende paragraaf wordt hier kort op ingegaan.
 

     
Zoek :