7.2. Bespaarde kosten

 

Een bekend voorbeeld van bespaarde kosten is dat van de patiënt die in het ziekenhuis ligt en zo kosten van levensonderhoud thuis bespaart. In de literatuur wordt algemeen aanvaard dat kostenbesparing die een gevolg zijn van het schadegebeuren in mindering worden gebracht op de schadevergoeding.Een praktisch probleem is dat het veelal niet de benadeelde zelf is die vergoeding vordert van de door hem – in de vorm van door hem ontvangen ziekenhuisrekeningen – geleden schade. Vergoeding wordt veelal gevorderd door de regres zoekende ziektekostenverzekeraar of het ziekenfonds ex artikel 284 K respectievelijk art. 83b Ziekenfondswet.

 

Wanneer de kosten van de opname voor rekening komen van een ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar, rijzen rond de vraag naar de invloed van die besparingen en kosten op de schade problemen, die uiteraard niet zouden rijzen als de gewonde zelf zijn hele schade vorderde. Dan zouden de besparingen immers als voordeel op de extra-kosten in mindering kunnen worden gebracht. Nu echter worden die verpleegkosten door een ander voldaan en zou toerekening daaraan neerkomen op toerekening van een voordeel van A, die de schade niet in eigen vermogen heeft geleden, op een schadepost van B.

 

Voor wat betreft het stelsel van de Ziekenfondswet heeft Hoge Raad een arrest gewezen . Uit deze uitspraak kunnen we concluderen dat de aangesproken aansprakelijke partij het voordeel van de besparing in beginsel mag verrekenen met de gevorderde schadevergoeding, maar dat hij, indien hij door een ziekenfonds wordt aangesproken, daarvoor primair zal moeten kijken naar de niet door de verplichte verzekering gedekte schade (naar andere schade dus dan hetgeen het ziekenfonds vergoedt). Slechts wanneer de niet door de verplichte verzekering gedekte schade tekort zou schieten om het voordeel van de besparing volledig mee te kunnen verrekenen zou de aansprakelijke partij kunnen verrekenen met hetgeen door het ziekenfonds uit hoofde van het aan de verplichte verzekering verbonden verhaalsrecht wordt gevorderd.
(de beslissing is duidelijk toegesneden op het stelsel van de Ziekenfondswet. In de uitspraak komt de vraag naar (de evt. noodzakelijke mate van) samenhang tussen enerzijds de niet door de verplichte verzekering gedekte schade (waarmee verrekend zou moeten worden) en anderzijds de besparing niet aan de orde.)

 

Een ander geval waarin de Hoge Raad zich over dergelijke bespaarde kosten heeft kunnen uitlaten betrof een ziektekostenverzekeraar die probeerde de door hem ter zake van ziekenhuisverblijf betaalde kosten volledig te verhalen op de voor de schadeveroorzakende gebeurtenis aansprakelijke persoon . Deze laatste, althans zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, wilde de bewuste kosten wel vergoeden, maar alleen onder aftrek van de kosten van levensonderhoud die het slachtoffer tijdens het ziekenhuisverblijf had bespaard.
De Rechtbank oordeelde deze aftrek in beginsel toelaatbaar, maar was van mening dat de besparingen konden worden geacht weg te vallen tegen de extra kosten van fruit, bloemen, lectuur, afscheidscadeaus voor de verpleegster etc. die tijdens het ziekenhuisverblijf voor het slachtoffer waren ontstaan. De Hoge Raad ging met dit laatste niet akkoord. De ziektekostenverzekering van het slachtoffer had niet de strekking ook de bewuste extra kosten te dekken. Het slachtoffer had dus zelf het recht om deze kosten te verhalen op de aansprakelijke persoon. Daaruit leidde de Hoge Raad af dat dezelfde extra kosten bij het bepalen van de verhaalsvordering van de verzekeraar niet nog eens ten laste van de aansprakelijke persoon konden worden gebracht.
In feite oordeelde de Hoge Raad slechts dat de regres zoekende verzekeraar niets te maken had met het voor eigen rekening van de benadeelde gekomen bloemetjesgeld.

 

Denkbaar is dat de Hoge Raad de situatie waarop het stelsel van de ziekenfondswet betrekking heeft anders zal beoordelen dan de situatie waarin sprake is van een niet verplichte verzekering. Het door de benadeelde geleden verlies ter zake van de kosten van levensonderhoud in het ziekenhuis betreft in feite slechts de extra kosten; m.a.w: de door het ziekenhuis in rekening gebrachte kosten minus de kosten die de verzekerde heeft bespaard. De verzekeraar die -ook voor wat betreft de kosten van levensonderhoud- de volledige ziekenhuisrekeningen vergoedt betaalt meer dan de werkelijk door de benadeelde geleden schade. Verdedigbaar is dat voor dat meerdere geen subrogatie optreedt. Dat meerdere is dan niet verhaalbaar op de aansprakelijke partij.
De eventuele wens van de aansprakelijke partij om het voordeel dat de benadeelde dan toch geniet omdat zijn verzekeraar de besparingen niet verrekent, te verrekenen met de te vergoeden schade zal de redelijkheidstoets waarschijnlijk niet kunnen doorstaan. Het voordeel is bovendien gevolg van de in de verhouding verzekeraar-verzekerde geldende verzekeringsvoorwaarden en niet van de schadebrengende gebeurtenis.
 

     
Zoek :