2.3 Bij de werkzaamheden

 

In de Memorie van Antwoord wordt ter toelichting op dit criterium opgemerkt dat er voldoende verband dient te bestaan met de opgedragen werkzaamheden en dat het dient te gaan om een fout begaan “tijdens” deze werkzaamheden. Deze laatste toevoeging suggereert dat voor de toepassing van de risicoaansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten een “enger” verband tussen de fout en de taak zou zijn vereist dan artikel 6:170 BW. Een dergelijke uitleg sluit niet aan bij de aan artikel 6:171 BW ten grondslag liggende gedachte, dat het voor de positie van de benadeelde geen verschil mag maken of de door hem geleden schade is veroorzaakt door een ondergeschikte of een niet-ondergeschikte hulppersoon.
In de literatuur wordt gepleit dat, vanwege de ratio van de onderhavige bepaling, artikel 6:171 BW op dit punt in dezelfde (ruime) zin moet worden uitgelegd als artikel 6:170 BW.
Evenals artikel 6:170 BW sluit ook bij artikel 6:171 BW het feit dat de schadeveroorzakende gedraging apert in strijd is met de opgedragen taak toepassing van deze bepaling niet uit
 

     
Zoek :