§ 6. Causaal verband

 

Artikel 7:658 BW vereist voor de aansprakelijkheid van de werkgever dat er verband bestaat tussen de werkzaamheden die de werknemer heeft verricht en de schade die de werknemer lijdt. De wet brengt dit tot uitdrukking met de woorden in de uitoefening van de werkzaamheden . Wanneer de werknemer schade oploopt waarvan niet kan worden gezegd dat deze in de uitoefening van de werkzaamheden wordt geleden, is de werkgever niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW.


Daarnaast is tevens vereist voor het aannemen van aansprakelijkheid dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd kan worden aangemerkt als het gevolg van een tekortkoming van de werkgever in de nakoming van zijn verplichtingen (zorgplicht). De vaststelling van het causaal verband is hierdoor sterk verweven met het vaststellen van de inhoud en de omvang van de in het geding zijnde zorgplicht.

 

In de volgende paragrafen zullen de regels met betrekking tot het causale verband worden besproken.
 

     
Zoek :