1.1 Concrete schadebegroting

 

Begroting van arbeidsvermogenschade geschiedt door een zo concreet mogelijke vaststelling van wat feitelijk na het ongeval aan inkomen is of zal worden ontvangen en wat dat zou zijn geweest als er geen ongeval had plaatsgevonden. Een toetssteen die hierbij wordt gebruikt is enerzijds de concrete situatie van de gekwetste na het ongeval en anderzijds de inkomenssituatie zoals die, het ongeval weggedacht, geweest zou zijn en zich naar redelijke verwachtingen zou hebben ontwikkeld. Waar het dus op neerkomt, zijn de redelijke verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkelingen in de hypothetische situatie zonder ongeval .
De bewijslast hiervan rust in beginsel op de benadeelde, maar er worden geen strenge eisen aan gesteld, omdat het de veroorzaker is die de benadeelde de kans heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen omtrent deze hypothetische situatie.

 

De voordelen die in aanmerking komen bij de berekening van het verlies van arbeidsvermogen zijn salaris, loon of bezoldiging en andere voordelen in verband met de arbeid.
Hier kan dan gedacht worden aan een onkostenvergoeding, bonussen, de auto van de zaak, bijdragen van de werkgever in pensioen- en ziektekostenregelingen etc.
De persoonlijke omstandigheden zijn van wezenlijke invloed op de omvang van de vergoedingspicht. Niemand reageert hetzelfde op vergelijkbare ongevalsgevolgen. Steeds zal vastgesteld moeten worden welke mogelijkheden deze benadeelde in zijn concrete, door persoonlijkheidsstructuur en zelfs privé-moeilijkheden bepaalde, situatie heeft om met zijn resterende capaciteiten enige arbeid te verrichten en welke mogelijkheden hij zou hebben gehad als het ongeval niet had plaatsgevonden .
Het verlies van arbeidsvermogen bestaat niet alleen uit inkomensnadeel, maar kan zich ook doen voelen in het dagelijks leven doordat men bepaalde werkzaamheden niet meer kan verrichten en daarvoor voortaan kosten moet maken. De benadeelde zal duidelijk moeten maken dat hij de werkzaamheden, waarvan blijkt dat hij die niet meer kan, ook werkelijk voor het ongeval deed.

 

     
Zoek :