1.2 Een fout

 

Onder een fout wordt verstaan een aan de ondergeschikte toe te rekenen onrechtmatige daad. Waar het dus op aankomt, is of de werknemer zelf aansprakelijk is uit hoofde van artikel 6:162 BW. Wanneer dit het geval is kan de benadeelde ook de werkgever aanspreken op grond van artikel 6:170 BW.
De daad moet aan de werknemer worden toegerekend op grond van artikel 6:162 lid 3 BW. Dit betekent dat de werkgever niet aansprakelijk is als de ondergeschikte zich op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen. Indien er geen sprake is van schuld aan de kant van de ondergeschikte, geldt dat zowel de ondergeschikte zelf als zijn werkgever van hun aansprakelijkheid zijn bevrijd indien de onrechtmatige daad ook niet te wijten is aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de ondergeschikte komt.
 

     
Zoek :