4.2. Kring van rechthebbenden

 

Artikel 6:108 BW onderscheidt onder a t/m d materieelrechtelijk drie categorieën van rechthebbenden:

  1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige (wettige of onwettige kinderen) van de overledene. Hieronder vallen ook de onwettige, niet erkende kinderen.
  2. Andere bloed- of aanverwanten van de overledene die door de overledene feitelijk werden onderhouden of die door de overledene feitelijk werden onderhouden of die daar op grond van een rechterlijke uitspraak met succes aanspraak hadden kunnen maken (denk aan alimentatieverplichting). Tot deze groep kunnen onder meer broers en zussen behoren.
  3. Voorts hebben recht op schadevergoeding degenen die voor het overlijden met de overledene in gezinsverband samenwoonden en die door hem of haar werden onderhouden, al dan niet doordat de overledene levensonderhoud in natura verstrekte (artikel 6:108, eerste lid onder c en d, BW).

De belangen van de personen die tot bovengenoemde categorieën behoren zijn niet in gelijke mate beschermd. Aan sommige rechthebbenden worden zwaardere eisen gesteld aan de

financiële band die met de overledene bestond.
 

     
Zoek :