2.2 Niet-ondergeschikte

 

Bij artikel 6:171 BW is vooral gedacht aan onderaanneming of aanneming van werk
De aansprakelijkheid van de opdrachtgever is niet beperkt tot door de opdrachtnemer zelf veroorzaakte schade. Zij strekt zich uit tot de schade die is berokkend door zijn ondergeschikten en niet ondergeschikte opdrachtnemers. T.o.v. de benadeelde zijn er dus (ten minste) twee aansprakelijke personen: de opdrachtnemer uit hoofde van artikel 6:162 BW en de opdrachtgever krachtens artikel 6:171 BW. Heeft een van hen de benadeelde schadeloos gesteld, dan komt aan de orde wie van hen de schade uiteindelijk zal moeten dragen.
 

     
Zoek :