7.1 Opzet en bewuste roekeloosheid

 

De werkgever kan dus niet alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat hij de op hem rustende zorgplicht is nagekomen, maar ook wanneer hij aantoont dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
Het gaat hier om een regel die op verschillende punten afwijkt van de algemene bepaling inzake eigen schuld (artikel 6:101 BW).

 

  • in de eerste plaats zijn eigen gedragingen van de werknemer alleen relevant wanneer zij kunnen worden aangemerkt als opzet of bewuste roekeloosheid;
  • in de tweede plaats moeten zij in belangrijke mate aan het ontstaan van de schade hebben bijgedragen ;
  • en in de derde plaats hanteert artikel 7:658 BW een alles-of-niets-principe. Indien aan de zijde van de werknemer sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid en het ongeval in belangrijke mate daaraan is te wijten, dan blijft de aansprakelijkheid van de werkgever geheel uit .

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ hoogst zelden mag worden aangenomen. In het arrest Pollemans/Hoondert overweegt de Hoge Raad dat van bewust roekeloos handelen slechts sprake is, indien de werknemer zich tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging van het roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust is. Een werknemer die meerdere malen is gewaarschuwd voor een bepaald gevaar en zich desondanks niet naar deze waarschuwingen gedraagt, handelt niet bewust roekeloos . De Hoge Raad stelt dus aanzienlijke eisen aan een beroep op opzet of bewuste roekeloosheid door de werknemer. Om deze reden zal een dergelijk beroep ook maar zelden slagen.

 

Volgens artikel 7:658 lid 2 BW rusten de stelplicht en de bewijslast t.a.v. eigen schuld van de werknemer op de werkgever. Door de hoge eisen die de Hoge Raad stelt aan het aannemen van opzet of bewuste roekeloosheid en door daarin de gemoedstoestand van de werknemer te betrekken, zal het bewijs in de praktijk moeilijk zijn te leveren.

     
Zoek :