7.7. Overlijdensschade en voordeelstoerekening

 

Nabestaanden kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van door hen gederfd levensonderhoud voor zover ze daar behoefte aan hebben. Dat betekent ook dat alle uitkeringen (voordelen) in mindering komen op de schadevergoeding.

Terughoudendheid bij het verrekenen van voordelen lijkt geboden. Het leerstuk raakt namelijk ook het algemeen rechtsgevoel. Dat verzet zich ertegen dat een risicomijdend slachtoffer dat een ongevallenpolis heeft afgesloten minder krijgt dan het meer zorgeloze slachtoffer dat heeft nagelaten een verzekering af te sluiten. Het zou niet redelijk zijn om een derde te laten profiteren van de door het slachtoffer betaalde premie.
Als er dan toch plaats is voor een verrekening, dan kan worden gesteld dat de door het slachtoffer in totaal betaalde premies voor vergoeding in aanmerking komen. De betaalde premie kan worden beschouwd als kosten ter beperking van de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW.
 

     
Zoek :