5.3. Persoonsaantasting

 

De benadeelde heeft ook recht op smartengeld indien hij op een andere wijze dan door lichamelijk letsel in zijn persoon is aangetast. Wat exact onder persoonsaantasting moet worden verstaan is niet helemaal duidelijk. Uit de parlementaire geschiedenis valt af te leiden dat hier onder vallen misdrijven tegen de persoon, schendingen van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en ernstige psychische storingen.
Nu zal kort worden ingegaan op de vraag welke psychische storingen, of anders gezegd welk geestelijk letsel, onder de categorie persoonsaantasting kan worden gebracht. Bij de categorie geestelijk letsel is de ernst van de gevolgen bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van persoonsaantasting. Het moet gaan om ernstige psychische storingen. Dat er sprake is van “meer of minder sterk psychisch onbehagen” is onvoldoende . Geestelijk letsel dat kan worden aangemerkt als persoonsaantasting vereist volgens de Hoge Raad dat het bestaan van geestelijk letsel kan worden vastgesteld, hetgeen in het algemeen het geval zal zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld .
 

     
Zoek :