2.2 Privé-situatie

 

De ruime opvatting van het begrip werkplek betekent niet dat de werkgever ook steeds aansprakelijk is voor schade die de werknemer thuis oploopt, ook al houdt die schade enig verband met het werk. Bepalend is de vraag of de werkgever zeggenschap en mogelijkheden heeft om instructies te geven met betrekking tot de veiligheid van de werknemer. Nu deze bij privé-situaties ontbreken is artikel 7:658 BW in die gevallen niet van toepassing . De Hoge Raad heeft echter wel oog voor situaties waarbij werk en privé door elkaar heen lopen. Er zijn namelijk nogal wat beroepen waaraan het gevaar verbonden is dat men in zijn privé-situatie wordt lastiggevallen. Te denken valt onder meer aan personen die in het onderwijs werkzaam zijn, bij de Sociale Dienst, in het openbaar vervoer, bij de politie, het Openbaar Ministerie of (anderszins bij) de rechterlijke macht. In dat kader komt goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW in beeld, zo overweegt de Hoge Raad: “Dit brengt mee dat de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor ongevallen die de werknemer, ofschoon samenhangend met zijn werkzaamheden, in zijn privé-situatie zijn overkomen, niet wordt beheerst door de bijzondere regeling van art. 7A:1638x, maar telkens naar de omstandigheden van het gegeven geval moet worden beantwoord aan de hand van wat voor dat geval de eis zich als goed werkgever te gedragen meebrengt.” De Hoge Raad tempert de verwachtingen echter meteen. Er is slechts plaats voor toepassing van artikel 7:611 BW onder bijzondere omstandigheden, waarbij gedacht kan worden aan een, ook aan de werkgever bekend, specifiek en ernstig gevaar.

     
Zoek :