7.1. Redelijkheidscriteria en wijze van toerekening

 

In artikel 6:100 BW wordt de redelijkheid opgevoerd als het criterium ter begrenzing van de (c.s.q.n.-)toerekening. In een bekend arrest uit 1976 (Bundesknappschaft) is het in artikel 6:100 BW neergelegde redelijkheidscriterium door de Hoge Raad uitdrukkelijk aanvaard als beslissingsmaatstaf voor de toerekening van voordelen.

 

Hoge Raad 17 december 1976, NJ 1977, 351.
Indien eenzelfde gebeurtenis naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd, moet dit voordeel bij de vaststelling van de verschuldigde schadevergoeding, voor zover dit redelijk is, in rekening worden gebracht. Dit brengt mee dat, indien ter zake van de betreffende gebeurtenissen verschillende aspecten zijn geleden, ten aanzien van ieder van deze schadeposten ter beoordeling van de rechter staat in hoeverre het in de gegeven omstandigheden redelijk is dit voordeel daarop in mindering te doen strekken.

 

Gezichtspunten van de redelijkheidstoets:
a. Naarmate de benadeelde meer geacht kan worden zelf vrijwillig een bepaalde prestatie te hebben verricht, waardoor hem bij schade een zeker voordeel toevalt, zal verrekening minder snel redelijk kunnen zijn;
b. Het verband tussen het voordeel en de schade: naarmate het voordeel meer in verband staat met de schade zal verrekening eerder redelijk kunnen zijn;
c. Ook de aard van de aansprakelijkheid kan een rol spelen (in beginsel zal bij aansprakelijkheid buiten schuld verrekening van voordeel eerder redelijk zijn dan wanneer de aansprakelijke een verwijt kan worden gemaakt);
d. Indien de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, valt onder de dekking van een door de aansprakelijke gesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid zal verrekening vrijwel nooit redelijk zijn (vgl. artikel 6:109 lid 2 BW).

 

Voordelen die zich in de praktijk van de afwikkeling van personenschade zoal voordoen zijn:
1. bespaarde kosten;
2. belastingvoordelen
3. uitkeringen (krachtens schadeverzekering; uitkeringen krachtens sommenverzekering; uitkeringen uit sociale verzekering);
Bovenstaande categorieën zullen hierna ieder kort worden besproken.
 

     
Zoek :