5.7 Samenloop

 

Een slachtoffer kan in bepaalde situaties een beroep doen op meerdere wetsbepalingen om de door hem geleden schade te verhalen.
Bijvoorbeeld de samenloop met artikel 7:658 BW. Wanneer een werknemer asbestose oploopt tijdens zijn werk op de werkplaats als gevolg van een gevaarlijke stof, dan rijst de vraag of hij zijn schade ook kan verhalen op grond van artikel 6:175 BW. Sinds de inwerkingtreding van lid 3 van artikel 7:658 BW geldt dat werknemers ook de aansprakelijkheden genieten uit titel 6.3. Onrechtmatige Daad, waaronder dus de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen.
Bij de samenloop van de risicoaansprakelijkheden van artikel 6:173 BW en artikel 6:174 BW met de risicoaansprakelijkheid uit artikel 6:175 BW, geldt lid 5 van artikel 6:175 BW. Hierin is bepaald dat de benadeelde alle in aanmerking komende bepalingen aan zijn vordering ten grondslag kan leggen. De rechter dient dan de meest gunstige bepaling toe te passen .
 

     
Zoek :