7.4.1 Schadeverzekering

 

Een schadeverzekering vergoedt schade. Indien zijn schade eenmaal is vergoed kan de benadeelde die reeds vergoede schade niet ook nog van een andere partij vorderen. Een schadeverzekeraar zal veelal subrogeren in de rechten van haar verzekerde (art. 284 K) en vervolgens verhaal nemen, als art. 6:197 BW daaraan niet in de weg staat. In dat geval is er geen sprake van en te verrekenen voordeel, maar van verplaatsing van de schade.
Indien in uitzonderingsgevallen geen subrogatie zou optreden, dan zou voordeelstoerekening aan de orde kunnen zijn.

 

De Rechtbank Zutphen kwalificeert een zogenaamde WAO-gat-verzekering als schadeverzekering . Overwogen wordt: “Het komt de rechtbank alleszins redelijk voor de betreffende uitkering bij wijze van voordeelstoerekening in mindering te doen strekken op de schadevergoedingsplicht van Centraal Beheer. Immers, in het andere geval zou [eiseres] meer schade vergoed krijgen dan door haar als gevolg van het ongeval is geleden.” Het vonnis beantwoordt niet de vraag of de WAO-gat-verzekeraar ter zake van de door middel van de verzekeringsuitkeringen vergoede schade is gesubrogeerd in de rechten van de benadeelde.

 

Problematiek van voordeelstoerekening in verband met uitkeringen uit schadeverzekeringen doet zich in de praktijk eigenlijk niet voor. In de praktijk is voor een ieder duidelijk dat de benadeelde niet tweemaal een vergoeding van dezelfde schade kan vorderen, althans niet tweemaal vergoeding van eenmaal geleden schade aan zich mag laten uitbetalen. Voor de benadeelde te ontstaan ‘voordeel’ is dan eigenlijk slechts denkbaar indien de verzekeraar meer zou vergoeden dan de daadwerkelijk geleden schade. In de sfeer van de personenschade zal het dan veelal gaan om bagatelvoordelen, waarvan het bovendien niet voor de hand ligt deze middels voordeelstoerekening ten gunste van de aansprakelijke partij te brengen.

 

Vergelijk het Hof ‘s-Hertogenbosch voor een geval waarin een cascoverzekering in geval van total loss binnen twee jaar na aanschaf niet de dagwaarde, maar de hogere nieuwwaarde vergoedt . Het zou in de visie van het Hof onredelijk zijn om niet de benadeelde, maar de schadeveroorzaker te laten profiteren van de hogere premie die voor de verzekering is betaald.
 

     
Zoek :