6.6 Stelplicht en bewijslast

 

Op de benadeelde rust de plicht te stellen en bij betwisting te bewijzen dat de schade door het dier zelfstandig is veroorzaakt. Dit blijkt uit het arrest Zengerle/Blezer.
De stelplicht en bewijslast van de ontsnappingsmogelijkheid (tenzij-formule) rust op de aangesproken persoon. Hij moet aangeven waarom hij ondanks de toepasselijkheid van een van de kwalitatieve aansprakelijkheden in een concreet geval niet aansprakelijk is.
 

Hoge Raad 23 februari 1990, NJ 1990, 365 (Zengerle/Blezer).
Automobilist Zengerle kwam in botsing met een koe die deel uitmaakte van een kudde die door boer Blezer over de weg naar een aangrenzende weide werd geleid. De auto van Zengerle raakte beschadigd en hij stelde Blezer hiervoor aansprakelijk. Diens aansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW stuitte echter af op het feit dat de koe hier als instrument handelde van degene die haar begeleide.
‘De Rechtbank heeft haar oordeel dat artikel 1404 BW in deze niet van toepassing is, kort gezegd, erop gegrond dat er geen sprake van is dat de schade is ontstaan door een eigen gedraging van de koe nu deze deel uitmaakt van een door Blezer en diens broer geleide kudde en gesteld noch gebleken is dat deze koe een onverwachte of onberekenbare gedraging vertoond’.
 

     
Zoek :