1.4. Stelplicht en bewijslast zorgplicht

 

De werkgever draagt het bewijsrisico van de nakoming van de zorgplicht. Met andere woor-den, als vaststaat dat de werknemer de schade heeft opgelopen in de uitoefening van de werk-zaamheden, kan de werkgever de aansprakelijkheid afweren door aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Uit het arrest Fransen/Stichting Pasteurziekenhuis blijkt ook dat op de werkgever de bewijslast rust om aan te tonen dat hij aan zijn veiligheids-verplichting heeft voldaan. Hier viel de werkneemster op de grond en brak een heup. Naast haar op de grond lag een injectienaald. De oorzaak van de val is niet vast komen te staan. De werkneemster heeft gesteld dat zij schade heeft opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. De Hoge Raad stelt dat nu de werkneemster schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden, het ziekenhuis aansprakelijk is, tenzij het aantoont dat het zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade een gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van de werkneemster. Hiervoor hoeft niet vast te staan aan welke oorzaak het ongeval te wijten is.
Wanneer de toedracht van het ongeval niet duidelijk is, kan in sommige gevallen van de werkgever worden verlangd dat hij een ongevalrapport opmaakt ter ondersteuning van zijn betwisting. Aan de hand daarvan kan hij aantonen dat hij heeft voldaan aan de op de aard van het concrete geval toegespitste zorgverplichting, hetzij dat de nakoming van deze zorgverplichtingen de schade niet had kunnen voorkomen.
 

     
Zoek :