6.1. Verhaalbaarheid van shock- en affectieschade

 

Om te bepalen of de schade verhaalbaar is dient de vraag beantwoord te worden of de schade rechtstreeks door de laedens is veroorzaakt, of dat de schade een andere oorzaak heeft. In het eerste geval wordt de gelaedeerde als direct getroffene aangemerkt en is in beginsel al zijn door de laedens veroorzaakte schade verhaalbaar. Anders wordt het indien een derde (psychische) schade lijdt door letsel of overlijden van een ander. In dat geval wordt de gelaedeerde niet als direct getroffene beschouwd, maar als derde. Als derde kan hij slechts in de gevallen genoemd in artikel 6:107 en 6:108 BW een vordering instellen.

 

Hiervoor is uiteengezet dat het kenmerkende van shockschade is dat het eigen schade betreft, waarbij rechtstreeks onrechtmatig handelen is gehandeld jegens de benadeelde. Affectieschade is indirecte eigen schade, waarbij niet rechtstreeks onrechtmatig is gehandeld jegens de benadeelde. In beginsel is shockschade dus verhaalbaar en affectieschade niet.
 

     
Zoek :