§ 3. Verschillen tussen artikel 7:658 en 7:611 BW

 

Voor op de verdere verhouding tussen beide artikelen in te gaan zullen eerst in het kort de belangrijkste verschillen worden opgesomd. Een eerste belangrijk verschil is dat artikel 7:658 BW een schuldaansprakelijkheid behelst, terwijl artikel 7:611 BW juist een risicoaansprakelijkheid inhoudt. In beginsel kan op beide artikelen een beroep worden gedaan door een werknemer. Artikel 7:658 BW is van toepassing op “klassieke” arbeidsongevallen. Hieronder wordt verstaan: een ongeval tijdens de werktijd op de werkvloer. Voor aansprakelijkheid is in principe voldoende dat de werknemer aantoont schade te hebben geleden in uitoefening van de werkzaamheden. Er is slechts een beperkte rol weggelegd voor eigen schuld in de zin van “opzet of bewuste roekeloosheid”. De Hoge Raad heeft een zeer restrictieve uitleg hieraan gegeven en daarom zal hier niet snel aan worden voldaan . Verder verdient nog de opmerking dat artikel 7:658 BW een “alles of niets” regeling betreft. M.a.w. de werkgever is aansprakelijk en dan voor de volledige schade of hij is in het geheel niet aansprakelijk.
Uit de rechtspraak blijkt in sommige gevallen ook een beroep op artikel 7:611 BW mogelijk is. Het gaat hier om gevallen, die weliswaar arbeidsgerelateerd zijn, maar niet te zijn kwalificeren als “klassiek” arbeidsongeval. Men kan hier denken aan verkeersongevallen, bedrijfsuitjes etc. Het is aan de werknemer te bewijzen dat de werkgever tekort is geschoten jegens hem. Daarnaast is de “gewone” eigen schuldregeling van artikel 6:101 BW van toepassing. In tegenstelling tot artikel 7:658 BW wordt bij artikel 7:611 BW niet alle schade meegenomen. Het is dus mogelijk dat de werknemer gedeeltelijk met zijn schade blijft zitten.
Kortom, gezien bovengenoemde geschillen tussen beide artikelen kan worden geconcludeerd dat artikel 7:658 BW een gunstiger regime inhoudt voor de werknemer dan artikel 7:611 BW.
 

     
Zoek :