§ 8. Wettelijke rente

 

De wettelijke rente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom. Eiser kan de schuldenaar, die tekortschiet in zijn betalingsverplichting, zowel aanspreken tot betaling van de hoofdsom (nakoming van de verbintenis) als tot vergoeding van de schade die uit deze tekortkoming (het niet tijdig betalen) voortvloeit (artikel 6:74 BW e.v.). De omvang van deze vertragingsschade wordt door de wet gefixeerd in de artikelen 6:119 BW en 6:120 BW. De aanwezigheid en omvang van de werkelijk geleden schade zijn niet relevant. De omvang van de geldsom hoeft niet vast te staan, als maar duidelijk is dat er sprake is van verschuldigdheid van een geldsom.
 

     
Zoek :